กำหนดการงานศพ
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
 
ผู้บุกเบิกโรงแรมดุสิตธานี
 
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ