กำหนดการงานศพ
แพทย์หญิง พิศวาส ทองภักดี
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลา จีรวัสส์ รัชนิบูล เขตบางเขน กทม.
 
 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ