กำหนดการงานศพ
นายวินิต ตันติทวีวัฒนา
 
อายุ 96 ปี คุณพ่อของจัน
(นวลจันทร์ ไกรวงศ์ เศรษฐ์ศาสตร์ รุ่น 22)
ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่25 มกราคม 2566
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
 
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ ณาปณสถาน วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
 
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 12:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ