กำหนดการงานศพ
คุณพ่อวินิต ตันติทวีวัฒนา
 
อายุ 101 ปี
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดไชยธาราราม
 
 
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดไชยธาราราม
 
 
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ